Stichting Belbus Oostzaan
 
 
Beleidsplan

Beleidsplan - januari 2018

De Stichting Belbus Oostzaan bestaat al sinds 1992. In de afgelopen jaren bleek de Belbus te voorzien in een grote behoefte aan vervoer bij ouderen en gehandicapte inwoners van Oostzaan die zich willen verplaatsen in het dorp of in de directe omgeving van het dorp.
Met de gemeente Oostzaan is een afspraak gemaakt over de vervoerstaken die de Belbus uitvoert en over de vergoeding die hiervoor door gemeente beschikbaar wordt gesteld. Alle passagiers betalen dezelfde (lage)ritprijs en de gemeente Oostzaan draagt bij aan het exploitatietekort.

 

Doel:
Het doel van de stichting Belbus Oostzaan is:

“De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en uitvoeren van een systeem van voorzieningen voor vervoer ten behoeve van de te Oostzaan woonachtige ouderen en gehandicapten in de gemeente Oostzaan die zich aangediend hebben als donateur en naar/van locaties in de onmiddellijke omgeving van die gemeente”.

In de komende jaren zal dit doel –naar het oordeel van het bestuur- nog steeds valide blijven, daar het reguliere openbaar vervoer ook in de komende jaren niet tegemoet zal kunnen komen aan de specifieke wensen en eisen van ouderen en gehandicapten. Zij hebben een noodzaak tot deur-tot-deur vervoer. Dit wordt niet gedekt door het reguliere openbaar vervoer en vormt het bestaansrecht van de stichting Belbus. Het forse aantal ritten dat de Belbus jaarlijks verzorgt –in 2016 zelfs met een flinke toename- getuigt van de noodzaak van vervoer op maat.

De voorziening die de stichting Belbus levert moet toegankelijk zijn voor alle ouderen en gehandicapten –mits donateur- in de gemeente Oostzaan, dat wil zeggen dat de stichting zich inspant om de verplichte donaties en gebruikersbijdragen zo laag mogelijk te houden, in ieder geval op een niveau dat door ieder is op te brengen.

 

Missie:
Om het doel van de stichting na te kunnen streven gaat het bestuur uit van de volgende missie:

“Het bevorderen, in stand houden en uitvoeren van de Belbusservice gericht op de individuele vraag van ouderen en gehandicapten naar vervoer”.
Belangrijk in deze missie is dat de Belbusservice aanvullend is op het reguliere openbaar vervoer, dat de voorziening betaalbaar is en uitvoerbaar is en dat de duurzaamheid van de voorziening wordt gewaarborgd.

De stichting voert ritten uit op verzoek van de individuele gebruiker. De Belbusservice is op maat –van deur tot deur- en wordt gedurende een groot aantal uren dagelijks verzorgd. De coördinatie, het contact met de passagiers en de planning van de ritten wordt verzorgd door een groot aantal vrijwilligers. De passagiers betalen hiervoor een ritprijs. De Belbus wordt aanvullend gefinancierd door de gemeente Oostzaan.
Het bestuur streeft naar tevredenheid van de gebruikers en de Gemeente Oostzaan bij het uitvoeren van alle ritten De kosten per rit kunnen laag worden gehouden door de subsidies en donaties.

 

Organisatie:
De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en treedt op als werkgever voor haar medewerkers.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door een klein aantal chauffeurs die op uitzend-of detacheringsbasis voor de stichting werken en door een groter aantal vrijwillige chauffeurs. De kantoorcoördinator werkt op uitzendbureaubasis en de taken voor het inplannen en uitwerken van de ritten vinden plaats op vrijwillige basis.

In de afgelopen jaren is gebleken dat deze combinatie goed werkt. Het bestuur ziet dan ook geen aanleiding om actief verandering in deze werkwijze aan te brengen. Het bestuur vindt het van belang om de (vrijwillige) medewerkers op een juiste en plezierige manier hun werk te kunnen laten uitvoeren. Opleiding en scholing zal –indien nodig- individueel of collectief worden aangeboden en voorzieningen voor medewerkers worden aangeschaft als veiligheid en comfort hier naar het oordeel van het bestuur om vragen.

 

Vervoer:
Het bestuur ziet er op toe dat de medewerkers zich houden aan de regels welke zijn voorgeschreven voor het vervoer van passagiers. Wat betreft het vervoeren van passagiers met rollator of in rolstoel en scootmobiel houden wij ons aan de richtlijn zoals is opgesteld door Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden.

 

Huisvesting:
Vanwege de aard van de werkzaamheden van de stichting Belbus kan worden volstaan met een beperkte kantoorruimte voor de uitvoering van administratieve taken. Het kantoor van de Belbus is gevestigd in het nieuwe gebouw van Evean de Lishof.

 

Materieel:
De stichting Belbus verzorgt de ritten met drie bussen voor personenvervoer, welke qua uitvoering voldoen aan de laatste eisen op het gebied van rolstoelvervoer. Daarnaast beschikt de stichting over een aangepaste personenauto die vooral ingezet wordt voor grotere afstanden en extra ingeplande ritten.

Het bestuur streeft altijd naar kwalitatief goed materieel. Het onderhoud van de busjes is hierop afgestemd. Veiligheid is uitgangspunt bij het onderhoud, het moment van vervanging en het uitrusten van de busjes met apparatuur en accessoires.

Administratie:
De financiële administratie is in handen van de penningmeester. De penningmeester legt verantwoording over het gevoerde beleid en de uitvoering hiervan af aan het bestuur. Het bestuur wijst jaarlijks een kascommissie aan die de administratie controleert en hierover rapport uitbrengt aan het bestuur.

De telefonische contacten met de klant en de administratie die nodig zijn voor een adequate uitvoering van de taken worden uitgevoerd op het kantoor van de stichting door (vrijwillige) medewerkers. Deze taken worden uitgevoerd onder de directe verantwoordelijkheid van de kantoorcoördinator en van één van de bestuursleden.
De rittenadministratie vormt de basis voor de financiële verantwoording naar de Gemeente Oostzaan.

De stichting is financieel gezond. Het materieel is redelijk nieuw en van goede kwaliteit. De afspraken die het bestuur met de gemeente Oostzaan heeft gemaakt over vervoer en vergoeding maken een goede, op maat gesneden, dienstverlening mogelijk en leveren de gemeente Oostzaan ook nog eens een grote besparing op ten opzichte van de afspraken in het kader van de oude WMO-regeling.
Het prijsbeleid ten aanzien van de ritten is gericht op een lage prijs, waardoor er geen prijstechnische drempel ontstaat voor inwoners met een beperkt budget. Dit beleid wordt door het bestuur gehandhaafd zolang de financiële situatie niet dramatisch verslechterd.

Investeringen in nieuwe busjes of huisvestingszaken worden zoveel als mogelijk voorzien in de begroting. Indien een investering moet worden gedaan die niet in de begroting is voorzien dan zal de penningmeester dit verzoek financieel onderbouwen ten behoeve van het bestuur en neemt het bestuur een besluit of deze investering in afwijking van de begroting wordt gedaan.
Geografische begrenzing:
Volgens de statuten verzorgt de stichting vervoer binnen Oostzaan en in de onmiddellijke omgeving van Oostzaan.


Spelregels van de Belbus:
Het vervoer dient (in principe)plaats te vinden tussen 08.15 en 22.30 uur op alle dagen van de week.
De rit wordt uiterlijk een dag van te voren aangevraagd, de retourrit dient tegelijkertijd te worden geregeld, alleen voor ziekenhuis bezoek is een openretour mogelijk.
Begeleider naar een ziekenhuis is altijd gratis.
Personen in een rolstoel hebben een gratis begeleider.
De ritprijs dient met speciale belbusbonnen betaald te worden.
De bonnen kunnen op kantoor gekocht worden of tegen gepaste betaling bij de chauffeur verkregen worden.
De prijs van de bonnen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

terug
 
 
 
 
Bereikbaarheid:
       Telefoon : 075 - 6845660
  info@belbusoostzaan.nl

Rijtijden Belbus:
Dagelijks 08.15-22.30 uur

Kantooruren :    ma t/m vrij 09.00-15.00 uur
Kantoor : Lisweg 261d
(Gebouw de Lishof)
 
Vervoersregels

Voor informatie over het vervoer met de Belbus zie Vervoersregels.
 
 
Code VVR